Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“

folder-document[1].png Cílem programu je prostřednictvím návratné finanční výpomoci (dále jen „Výpomoc“) ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) zajistit předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1 (dále jen „Předmět podpory“) v domácnostech na území statutárního města Karviné, a tím snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší a dosáhnout úspor energie v místě spotřeby.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
 Podpora výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva na území města Karviné prostřednictvím Výpomocí

04. Základní informace k životní situaci:
 Cílem programu je prostřednictvím Výpomoci zajistit předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1 v domácnostech na území statutárního města Karviné, a tím snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší a dosáhnout úspor energie v místě spotřeby.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelé o dotaci - osoba, která splňuje všechny níže uvedené podmínky:

  • jedná se o fyzickou osobu, která je vlastníkem / spoluvlastníkem rodinného domu / bytové jednotky v rodinném domě nacházejícím  se na území statutárního města Karviné, v němž je realizován Předmět podpory (prováděna výměna nevyhovujícího kotle),
  • žadatel má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 60/5388 ze dne 09.04.2019,
  • rodinným domem se pro účely Programu rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely tohoto Programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty, a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely tohoto Programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podmínky předkládání Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“, který naleznete na internetových stránkách města v sekci „Magistrát“, podsekci "Granty a dotace", v části „Poskytované městem“. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace: Konzultací Žádosti o Výpomoc, předložením Žádosti o Výpomoc.

08. Na které instituci životní situaci řešit: Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování- budova C, ul. K. Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, Ing. Miroslav Kostroun; v úřední dny: pondělí a středa 07:30 h - 17:30 h, v ostatní dny po dohodě: úterý a čtvrtek 07:30 h - 16:00 h.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Pro konzultaci - informace o kotli na pevná paliva, který v současnosti používáte, kvůli posouzení zda máte nárok na Výpomoc.

Pro předložení žádosti o Výpomoc - Žadatel je povinen předložit žádost o Výpomoc (Příloha č. 1 Programu)  spolu se všemi přiloženými a vyplněnými přílohami v listinné podobě v jednom podepsaném originále, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Magistrátu města Karviné

a to v uzavřené obálce označené:

a)       textem „Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,

b)       jménem a příjmením žadatele a jeho adresou.

Přílohami žádosti o Výpomoc jsou:

  • kopie podané Žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací, včetně Souhlasu s realizací dílčího projektu realizovaného v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, byl-li vyžadován
  • kopie Smlouvy o poskytnutí dotace,
  • čestné prohlášení (dle přílohy č. 4 Programu)
  • potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu žadatele s neomezeným počtem inkas do výše požadované Výpomoci ve prospěch účtu statutárního města Karviné číslo 6781362/0800   vedený u České spořitelny, a. s. (viz příloha č. 3 Programu)
  • písemný souhlas druhého z manželů s uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, - kopie nebo originál (viz Příloha č. 5 Programu)
  • originál plné moci (s notářsky nebo úředně ověřeným podpisem) pro osobu pověřenou k podpisu žádosti o dotaci – dokládá se pouze v případě zmocnění jiné osoby k podpisu žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
--

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro podání žádostí o Výpomoc je od 01.09.2019 do 31.07.2021.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
--

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
--

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
--

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
 Sankce jsou definovány ve Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - příloha č. 2 Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“.

21. Nejčastější dotazy:
--

22. Další informace:
--

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
--

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
--

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
 Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Miroslav Kostroun, e-mail: miroslav.kostroun@karvina_cz telefon: 596 387 350

Ing. Nikola Mináriková, e-mail: nikola.minarikova@karvina_cz, telefon: 596 387 646

Ing. Bruno Petráš, e-mail: bruno.petras@karvina_cz, telefon: 596 387 425

RNDr. Ivana Smýkalová, e-mail: ivana.smykalova@karvina_cz, telefon: 596 387 446

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
--

28. Popis byl naposledy aktualizován:
   01.07.2019

29. Datum konce platnosti popisu:
  30.11.2021

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
--