Stavby a rekonstrukce

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se staveb, vodovodních a kanalizačních přípojek aj.


Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení

folder-document.png Ohlášení odstranění podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

 

Ohlášení stavby

folder-document.png Ohlášení stavby podle ustanovení § 104 odst.1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), včetně jejich změn, a podle § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

 

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

folder-document.png Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18f vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 

Oznámení záměru

folder-document.png Oznámení  záměru podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), a podle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.

 

Oznámení změny v užívání stavby

folder-document.png Oznámení změny v užívání stavby (také části stavby) podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 

Společné oznámení záměru

folder-document.png Společné oznámení záměru (územní souhlas společně s ohlášením) podle § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 15b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 

Společné povolení

Společné povolení podle ustanovení § 94j - 94z zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 

Závazné stanovisko k restaurování kulturní památky

folder-document.png Vydání závazného stanovska v případě záměru restaurovat kulturní památku

 

Závazné stanovisko k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě kulturní památky

folder-document.png Postup žádosti o závazné stanovisko k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě kulturní památky.

 

Závazné stanovisko ke stavbě v městské památkové zóně nebo v jejím ochranném pásmu

folder-document.png Postup vydání závazného stanoviska ke stavbě, k umístění stavby, ke změně stavby, k terénním úpravám, k odstranění stavby, k úpravě dřevin, k udržovacím pracem v městské památkové zóně a jejím ochranném pásmu.

 

Žádost o souhlas vlastníka kanalizačního řadu k připojení nemovitosti

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem vybudování kanalizační přípojky, která bude napojena na kanalizační řad v majetku statutárního města Karviné. Souhlas je předkládán provozovateli kanalizace pro potřeby vydání stanoviska k napojení na kanalizaci, a dále je předkládán stavebnímu úřadu k žádosti o vydání územního souhlasu.

 

Žádost o souhlas vlastníka vodovodního řadu k připojení nemovitosti

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem vybudování vodovodní přípojky, která bude napojena na vodovodní řad v majetku statutárního města Karviné. Souhlas je předkládán provozovateli vodovodu pro potřeby vydání stanoviska k napojení na vodovod, a dále je předkládán stavebnímu úřadu k žádosti o vydání územního souhlasu.

 

Žádost o stavební povolení

folder-document.png Žádost o stavební povolení podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podorbnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 

Žádost o územně plánovací informaci

folder-document.png Žádost o územně plánovací informaci podle ustanovení § 21 odst. 1  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

 

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

folder-document.png Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podorbnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

 

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

folder-document.png Žádost o územní rozhodnutí podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.

 

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

folder-document.png Žádost o územní rozhodnutí podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.

 

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

folder-document.png Žádost o územní rozhodnutí podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

 

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

folder-document.png Žádost o územní rozhodnutí podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.

 

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

folder-document.png Žádost o územní rozhodnutí podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy územního opatření.

 

Žádost o vyhledání stavebně správních dokladů ve spisovně

folder-document.png Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný stavební úřad eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření. V případě potřeby provádí nahlédací agendu dokumentů. Pro nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně účastníkům řízení a jiným osobám platí ustanovení o nahlížení do spisů před správním orgánem.