Územní plán Karviné - změna č. 2

 


Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životní prostředí,  jako příslušný  úřad územního plánování,  na základě zadání změny č. 2 Územního plánu Karviné, které schválilo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 299 dne 15.06.2020 pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Karviné. Vyhodnocení vlivů  na udržitelný rozvoj území se nezpracovává, jak vyplynulo z projednání zadání.

Do návrhu změny č. 2 Územního plánu Karviné lze nahlížet na Odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Karviné, budova B, ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát,  od 19.04.2021 do 04.06.2021. Návrh uveřejněn na těchto stránkách.

Každý může do 30 dnů ode dne doručení uplatnit u pořizovatele písemné připomínky, přičemž k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží, podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona.

veřejná vyhláška-návrh změny č. 2 ÚP Karviné.pdf

Územní plán Karviné - změna č. 2

  • Textová část

          Textová část - změna č. 2.pdf

  • Grafická část

          I.1 Výkres základního členění území - změna č. 2.pdf
          I.2 Hlavní výkres - změna č. 2.pdf
          I.3 Koncepce veřejné infrastruktury - změna č. 2.pdf
          I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - změna č. 2.pdf

Odůvodnění Územního plánu Karviné - změna č. 2

  • Textová část

          Textová část návrh odůvodnění - změna č. 2.pdf

  • Grafická část

          II.1 Koordinační výkres - změna č. 2.pdf
          II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - změna č. 2.pdf
          II.4 Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství - změna č. 2.pdf
          II.5 Výkres technické infrastruktury - energetika, elektronické komunikace, nakládání s odpady - změna č. 2.pdf