Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Komunikace

Období

Mapa

Z důvodu realizace stavby pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC – Zvýšení traťové rychlosti“:

1) Místo uzavírky: veřejně přístupná účelová komunikace v místě železničního přejezdu P6514, pozemek parcelní čísla 370 a 420/1, oba v katastrálním území Závada nad Olší, v obci Petrovice u Karviné.

Délka uzavřeného úseku: cca 75 m

Druh a doba uzavírky:

a)    částečná uzavírka - od 07:00 hod. dne 01.04.2021 do 15:00 hod. dne 31.03.2022 (mimo termínů úplných uzavírek).

b)    úplná uzavírka - od 07:00 hod do 14:00 hod. dne 21.04.2021.


Objízdná trasa:

a)    Po celou dobu částečné uzavírky musí zůstat zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m.

b)      Objízdná trasa bude vedena po silnici III/46810 a veřejně přístupných účelových komunikacích, na pozemcích parcelní čísla 542, 873, 558, 552/2 a 421, vše v katastrálním území Závada nad Olší, v obci Petrovice u Karviné.

Na objízdné trase se nachází výškové 2,9 m a šířkové 3,1 m omezení při průjezdu pod železniční tratí. V případě nutnosti průjezdu vozidel IZS je stavba povinna zajistit nouzový průjezd – provizorium ze štěrku pro okamžité obnovení průjezdu.

od 07:00 01.04.2021

do 15:00 31.03.2022

 mapa

Z důvodu realizace stavby pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC – Zvýšení traťové rychlosti“:

1) Místo uzavírky: veřejně přístupná účelová komunikace v místě železničního přejezdu P6515, pozemek parcelní čísla 2014/10 a 1873, oba v katastrálním území Petrovice u Karviné, v obci Petrovice u Karviné.

Délka uzavřeného úseku: cca 80 m

Druh a doba uzavírky:

a)    částečná uzavírka - od 07:00 hod. dne 01.04.2021 do 15:00 hod. dne 31.03.2022 (mimo termínů úplných uzavírek).

b)    úplná uzavírka - od 10:00 hod do 13:00 hod. dne 18.04.2021.

Objízdná trasa:

a)    Po celou dobu částečné uzavírky musí zůstat zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m.

b)    Bez objízdné trasy. V případě nutnosti průjezdu vozidel IZS je stavba povinna zajistit nouzový průjezd – provizorium ze štěrku pro okamžité obnovení průjezdu.

2) Místo uzavírky: veřejně přístupná účelová komunikace v místě železničního přejezdu P6516, pozemek parcelní číslo 2014/10, v katastrálním území Petrovice u Karviné, v obci Petrovice u Karviné.

Délka uzavřeného úseku: cca 60 m

Druh a doba uzavírky:

c)     částečná uzavírka - od 07:00 hod. dne 01.04.2021 do 15:00 hod. dne 31.03.2022 (mimo termínů úplných uzavírek).

d)    úplná uzavírka - od 09:00 hod do 13:00 hod. dne 18.04.2021.

Objízdná trasa:

c)     U částečné uzavírky musí zůstat zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m.

d)    Bez objízdné trasy. V případě nutnosti průjezdu vozidel IZS je stavba povinna zajistit nouzový průjezd – provizorium ze štěrku pro okamžité obnovení průjezdu.

od 07:00 01.04.2021

do 15:00 31.03.2022

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace Ostravská v Karviné-Fryštátě z důvodu realizace stavby „Karviná-Fryštát, ul. Ostravská – rekonstrukce sběrače ALFA (Š12 – Š17)“ - celkově cca 360 m

Uzavírka bude rozdělena na dvě etapy:

1. etapa: od 06:00 hod. dne 23.03.2021 do 18:00 hod. dne 30.05.2021 - Úsek od čp. 768 po křižovatku s ul. Husova;

2. etapa: od 06:00 hod. dne 31.05.2021 do 18:00 hod. dne 31.10.2021 - Úsek od křižovatky s ul. Husova (včetně) po čp. 777;

Objízdná trasa: 

V I. Etapě po místních komunikacích ul. Husova a ul. Alšova v městské části Karviná-Fryštát, obec Karviná;

Ve II. Etapě po místních komunikacích ul. Karola Śliwky, ul. Mlýnská, ul. Na Bělidle, ul. Husova a ul. Alšova v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná.

od 06:00 23.03.2021

do 18:00 31.10.2021

 mapa mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě z důvodu realizace stavby „Oprava MK na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě“ celkový úsek od čp. 755 (garáže) po křižovatku s ul. Ostravská), v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná - celkově cca 480m.

Uzavírka bude rozdělena na dvě etapy:

1. etapa: od 06:00 hod. dne 22.03.2021 do 18:00 hod. dne 18.04.2021 - Úsek čp. 755 po rozhraní domu čp. 1864/7 a 1022/5

2. etapa: od 06:00 hod. dne 19.04.2021 do 18:00 hod. dne 30.05.2021 - Úsek od rozhraní domu čp. 1864/7 a 1022/5 po křižovatku s ul. Ostravská

Objízdná trasa bude vedena po silnici I/67, po místní komunikaci ul. Svatopluka Čecha a po neuzavřené části ul. Zahradní, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná.

od 06:00 22.03.2021

do 18:00 30.05.2021

 mapa

Částečná uzavírka silnice III/4689 (v úseku od domu č.p. 85 po křižovatku s místní komunikací MK 3c) z důvodu realizace stavby „Dešťová, splašková kanalizace a chodník u silnice III/4689“

Doprava bude vedena kyvadlově a řízená světelnou signalizací.

Uzavírka bude rozdělena na 12. jednotlivých etap.

Uzavírka se dotkne linky 873 538 Karviná – Petrovice u Karviné, Prstná, dopravce ČSAD Karviná a. s. V termínu od 10.03.2021 do 10.05.2021 bude autobusová zastávka Petrovice u Karviné, Prstná, rozcestí dočasně přemístěna: ve směru do Prstné o cca 100 m na zpevněnou plochu a ve směru na Karvinou do prostoru křižovatky.

od 10.03.2021

do 10.05.2021

 mapa

Omezení provozu na komunikaci silnice I/67 v km 7,926 – 9,547 z důvodu provádění nezbytných oprav havarijního stavebně-technického stavu komunikace.

Práce budou probíhat v následujících termínech:

13.3. – 14.3.2021 frézování vozovky, provoz bude organizován pracovníky stavby

15.3. – 16.3.2021 obnova asf. souvrství v rámci 1.etapy cca 800 m – 2.polovina

17.3. – 18.3.2021 obnova asf. souvrství v rámci 2.etapy cca 800 m – 2.polovina

19.3. – 20.3.2021 obnova asf. souvrství v rámci 1.etapy cca 800 m – 1.polovina

21.3. – 22.3.2021 obnova asf. souvrství v rámci 2.etapy cca 800 m – 1.polovina

od 13.03.2021

do 22.03.2021

 mapa mapa mapa

Úplná uzavírka účelové komunikace pod železničním mostem č. 6671 v žel. km 290,936 (mezi silnicí III/4753 a místní komunikací 17c, tzv. dvojtunel), v obci Petrovice u Karviné

Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci 17c, silnici III/4689 přes okružní křížovku na silnici III/4753, v obci Petrovice u Karviné 

Po celou dobu uzavírky nebude také umožněn průchod pro pěší.

V rámci uzavření účelové komunikace proběhne také plánovaná výluka dopravce České dráhy, a.s. blíže viz Informace k výluce a Výlukový jízdní řád platný od 1.3. do 31.08.2021.

od 01.03.2021

do 31.03.2022

 mapa

Úplná uzavírka silnice III/4687 v úseku od křižovatky se silnicí I/67 po odbočku na ul. Svornosti v Karviné-Lázně Darkov. V průběhu prací bude vybudováno nové napojení silnice III/4687 na silnici I/67 ve směru na Český Těšín.

Objízdná trasa: po silnicích I/67, II/475, III/4749 a po silnici III/4687 až k místu uzavírky, nebo po silnici I/59, III/4749, a III/4687 až k místu uzavírky.

Uzavírka ovlivní provoz veřejné linkové osobní dopravy následujícím způsobem:

Autobusové zastávky:

Karviná, Darkov, nadjezd a Karviná, Darkov, pomocný závod budou dočasně neobsluhovány ( MHD  linka č. 877515 a PHD linky č. 870540 (873540), 873541, 873581 a 873582, 870583 (912583 a 913583))

Objízdná trasa pro autobusovou dopravu: po silnicích I/67, II/475, III/4749, po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem dolu ČSM nebo po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov a po silnici III/4687 až k místu uzavírky, nebo po silnici I/59, III/4749, po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov a III/4687 až k místu uzavírky.

Linky veřejné linkové osobní dopravy – příměstské dopravy 870540 (873540), 873541, 873581 a 873582, budou obousměrně vedeny po trase I/67 – II/475 a pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu ČSM na původní trasu.

Linka 870583 (912583 a 913583) pojede ve směru z Havířova u většiny svých spojů v pracovních dnech po své trase až na zastávku „Stonava, Bonkov, rozcestí“ a, pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov, sil. III/4749 až na křižovatku se
sil. I/59, po sil. I/59 až na zastávku Karviná, Fryštát, u žel.st., na sil. I/67 (ulice Ostravská), dále pak po tř. 17. listopadu, vlevo na místní komunikaci tř. Osvobození a dále po své trase. V případě spojů č. 20 a 46 (pracovní dny) a u všech spojů o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích bude ve druhé variantě trasa vedena od zastávky „Stonava, Bonkov, rozcestí“ přes zastávku „Stonava, Pindur“ po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu ČSM po sil. II/475 a sil. I/67, kde najede na svou trasu a tam budou na tř. 17. listopadu obslouženy zastávky „Karviná, Ráj, nemocnice“, „Karviná, Fryštát, univerzita“ a „Karviná, Nové Město, obch. dům“ a všechny další po trase. 

Ve směru do Havířova většina spojů této linky v pracovních dnech navíc obslouží zastávku Karviná, Nové Město, obch. dům na  tř. 17. listopadu (shodné stanoviště jako linka 873533, linka tak neobslouží zastávky: Karviná, Fryštát, univerzita; Karviná, Ráj, nemocnice a Karviná, Ráj, Tesco). V případě spojů č. 35, 37 a 39 (pracovní dny) a u všech spojů o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích, bude ve druhé variantě trasy navíc obsloužena zastávka „Karviná, Ráj, TESCO“.

od 13.12.2020 

do 30.06.2023

 mapa
Odstranění poruch na vodovodním řadu a přípojek v Karviné-Fryštátě za částečné nebo i za úplné jednodenní uzavírky.

Práce budou probíhat postupně, uzavírka bude vždy pouze v pracovní dny v době od  08:00 do 16:00 hodin, po té bude překop zasypán a komunikace bude zprůjezdněna.Místo, Karviná-Fryštát, ul. Zahradní, v úseku mezi domy čp. 745 – 1022

od 09.11.2020 

do 13.12.2020

 mapa

Omezení dopravy na usecích:

Dvorní část nám. Budovatelů podél domů č.p. 1396-1400,

nám. Budovatelů u domu č.p. 1411

ul. Mírová u křižovatky s ul. Erbenova,

dvorní část na ul. Havířská nedaleko domu č.p. 1186,

tř. Družby u křižovatky s ul. Janáčkova,

 

V souvislosti s realizací „ Karviná-Nové Město, ul. Janáčkova, Erbenova – rekonstrukce stok „BVIb5“ a BVIe“, „Karviná-Nové Město, ul. Janáčkova, nám. Budovatelů, Erbenova – Výměna vodovodních řadů“, Karviná-Nové Město, tř. Družby č.p. 1396-1400 – rekonstrukce stok „BVIC“ a BVIC2“ a „Karviná-Nové Město, tř. Družby č.p. 1396-1400 – výměna vodovodního řadu".

od 26.10.2020 

do 31.05.2021

 mapa

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení. Data o uzavírkách jsou přebírána z Jednotného systému dopravních informací (JSDI).

Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte zde.